BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šios privatumo politiką (toliau – Privatumo politika ), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, taip pat pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys ) reiškia bet informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir tt

Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, prenumeruojate mūsų naujienas, dalyvauja žaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, apsilankykite mūsų prekių atsiėmimo, lankotės fizinėse mūsų parduotuvėse, tiekite mums prekes ar paslaugas ar kitu būdu bendraujate su mumis.

Mes labai vienašališkai keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine mes laikysime, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

- Kai Asmens duomenis mums pateikia Jūs pats;

- Kai mes patys surenkame Jūsų Asmens duomenis Naudokite Interneto svetaine, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į mūsų parduotuves;

- Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių ir kitų trečiųjų šalių.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui parduodant prekes Jums, jas pristatant ar pan.) mums būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūs galite prašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisingumą.

Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šiuos Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtum pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję su mūsų veiklos vykdymu ir prekių pardavimu.

Elektroninėje apmokėjimų platformoje apdorojami naudojant makecommerce.lt, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

- Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkos asmens duomenų ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinimo direktyva 95/ 46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimus;

- Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

- Renkame Jūsų Asmens duomenys nustatyti, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

- Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, būtų išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų ištaisyti, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

- Laikome Asmens duomenis tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ilgiau, nei tai būtina tais tikslais, kiek Asmens yra tvarkomi;

- Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodydami šioje Privatumo politikoje ar taikomuose teisės aktuose;

- Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugomas, įskaitant nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

- Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

- Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

- Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisę „būti pamirštam“);

- Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

- Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.